Přehlídka živých řemesel a lidového umění Krásná práce

5. 11. – 26. 11. 2022, Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1

Letošní přehlídka Krásná práce se nesla v duchu předávání starých řemeslných znalostí mladé generaci. Studenti ateliéru produktového designu čtyř vysokých uměleckých škol představili unikátní soubor více než 40 předmětů, které vytvořili společně s mistry tradičních řemesel. Návštěvníci obdivovali také kolekci, která vznikla v kooperaci špičkových českých řemeslníků s renomovanými českými designéry, jako jsou Liběna Rochová, Jiří Pelcl, Hana Zárubová a studio Vrtiška & Žák. Výstava Krásná práce proběhla 5.–26. listopadu v pražské Galerii 1, a letos bude díky Českým centrům prezentovat tradici českého řemesla v galeriích po celém světě. Součástí přehlídky byly workshopy, komentované prohlídky a obchod. Výstava se uskutečnila v rámci projektu Fórum Krásná práce – platforma pro posilování aktérů v oblasti tradičních řemesel, jejich síťování a rozvoj interdisciplinární spolupráce, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014-21, z programu Kultura.

Náš projekt byl vybrán k podpoře grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP 2014-2021

Únor 2021

S radostí představujeme nový projekt Fórum Krásná práce – platforma pro posilování aktérů v oblasti tradičních řemesel, jejich síťování a rozvoj interdisciplinární spolupráce, KU-CB2-001, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014-21, z programu Kultura. Projekt byl podpořen částkou 1 586 800 Kč a bude se realizovat od dubna 2022 do září 2023. Partnery projektu v České republice jsou Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Fakulta výtvarných umění VUT, Fakulta umění a designu UJEP a Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Partnerem projektu z donorské země je prof. PhDr. Jan Michl, emeritní profesor historie a teorie designu Vysoké školy architektury a designu v Oslu (AHO), Norsko. Hlavním cílem projektu je vytvoření mezioborové platformy propojující jednotlivce i subjekty působící v oblasti živých tradičních řemesel s potenciálními odběrateli, dodavateli materiálů a se zainteresovanou veřejností. Ve snaze o aktualizaci tradičního řemeslného výrobku pro soudobé potřeby propojíme také mistry lidových řemesel s designéry, výtvarníky a s možnými následovníky z řad studentů uměleckých oborů. Součástí projektu jsou též vzdělávací aktivity v oblasti lidových řemesel, designu a umění a iniciace odborné diskuse o vývoji a proměnách současné řemeslné produkce.

We are pleased to introduce the new project Forum Krásná práce – a platform for strengthening actors in the field of traditional crafts, their networking and the development of interdisciplinary cooperation, KU-CB2-001, supported by Iceland, Liechtenstein and Norway within the EEA Financial Mechanism 2014-2021, the Culture Programme. The main objective of the project is to create an interdisciplinary platform connecting individuals and actors working in the field of living traditional crafts with potential buyers, material suppliers and the interested public. In an effort to update the traditional craft product for contemporary needs, we will also connect masters of folk crafts with designers, artists and with potential followers among art students. The project also includes educational activities in the field of folk crafts, design and art, and initiation of professional discussion on the development and transformation of contemporary craft production.

Založili jsme novou edici Krásná spolupráce!

Na přehlídce Krásná práce 2021 jsme představili nové artefakty vyrobené mistry tradičních řemesel a navržené současnými českými designéry. Řezbáři z Dřevořezby Černý dvůr se spojili s designérem Janem Čapkem, aby společně vytvořili mísy dlabané z jednoho kusu ořechového a jasanového dřeva a keramický mistr Karel Hanák, oceněný titulem Nositel tradice lidových řemesel, spolupracoval s designérem Ronym Pleslem na sérii váz vyrobených technikou novokřtěnecké majoliky. Ve výsledné kolekci se prolíná moderní design s precizním rukodělným zpracováním čerpajícím z historie. Designéři se do projektu nadšeně zapojili a chápou jej jako určité gesto podpory českému řemeslu. A právě teď vznikají další spolupráce, o které se brzy podělíme.

Přehlídka živých řemesel a lidového umění Krásná práce

6. 11. – 26. 11. 2021, Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1

V rámci letošního ročníku přehlídky Krásná práce jsme poprvé představili veřejnosti novou edici – Krásná spolupráce. Edice je založená na spolupráci řemeslných mistrů a renomovaných designérů a kolekce, která vznikla, je opravdu výjimečná. Designér Rony Plesl spolupracoval s keramikem Karlem Hanákem, oceněným titulem Nositel tradice lidových řemesel, a vznikla série váz vyrobených technikou novokřtěnecké majoliky. Designér Jan Čapek se spojil s řezbáři z Dřevořezby Černý dvůr a společně vytvořili mísy dlabané z jednoho kusu ořechového a jasanového dřeva. A designérka Lucie Koldová společně s košíkářskou mistryní Barborou Hrdinovou navrhla svítidlo pletené z pedigu.

Letošní ročník přehlídky Krásná práce samozřejmě představil veřejnosti také výběr tradičního českého, moravského a slezského řemesla. Vedle krojových doplňků vyšívaných pavím brkem zaujaly návštěvníky především žinylkové plédy, masopustní masky a výrobky pletené z přírodních materiálů, jako jsou orobinec, borový loubek nebo sláma. Minulost a současnost propojila reedice původního návrhu ručně tkaného koberce od průkopnického designéra Ladislava Sutnara, který jsme nechali utkat v Moravské gobelínové manufaktuře. Jedním z nejobdivovanějších artefaktů na výstavě byl půvabný betlém vytvořený z ovčího rouna.

Téměř měsíc trvající expozici provázel bohatý doprovodný program přednášek, workshopů pro dospělé a tvůrčích dílen pro nejmenší. Někteří řemeslní mistři přijeli předávat svůj um ze stovky kilometrů vzdálených horských samot a ohlasy účastníků kurzů a workshopů byly mimořádné. Nejvíce si však ceníme toho, že na výstavu přicházelo opravdu velké množství mladých lidí. A o to nám jde především, přesvědčit mladou generaci, že současné řemeslo může být vzorem pro nový životní styl návratu k přírodě, potřeby vlastního zakotvení a pocitu hrdosti na naše tradice.

Expozice Krásná práce v city modulu

červen, 2021, Rašínovo nábřeží, Praha

Na jaře 2021 jsme se vzhledem k proticovidovým opatřením a zavřeným galeriím rozhodli vstoupi do veřejného prostoru zcela jinak a uspořádali jsme venkovní expozici Krásná práce. Na náplavku u Rašínova nábřeží jsme umístili výstavní city modul, který představil výběr brilantně zpracovaných rukodělných předmětů od českých, moravských a slezských řemeslných mistrů. Kolemjdoucí Pražané mohli obdivovat třeba krásnou novokřtěneckou fajáns, soustružené hračky, ručně dlabané mísy z topolového dřeva, košíky pletené z borového loubku či orobincové ošatky. Tak jako vždy, i při této příležitosti jsme se snažili včlenit ruční výrobu do kontextu současného designu, architektury a módy. Moderní výstavní modul a celá vnitřní instalace prezentovaly bytové doplňky, jídelní a nápojovou keramiku či textílie bez sentimentálního nánosu uměle vytvořeného selského prostředí. Expozice představila alternativu k pojetí dnešního interiéru a nabízí určitý nadhled ve vztahu k původní lidové tvorbě. Venkovní výstava Krásná práce předznamenala velkou přehlídku živých řemesel a lidového umění Krásná práce, která proběhne letos v listopadu v Galerii 1, ve Štěpánské ulici a je také určitým připomenutím veřejnosti, aby české a moravské řemeslníky v této nelehké době podpořila. Expozice se konala pod záštitou MgA. Hany Třeštíkové, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu a za podpory Městské části Praha 2, Trade Centre Praha a Magistrátu hl. m. Prahy.

Výstava studentských plakátů o řemeslech

červen, 2021, galerie Kobka 17, Praha

Grafické řešení souboru plakátů na téma Zanikající česká řemesla iniciovala vedoucí ateliéru grafického designu na pražské vyšší odborné škole Scholastika Klára Hegerová, která je zároveň spoluzakladatelkou nadačního fondu Družstevní práce. Výstava proběhla v červnu 2021 v mimořádně zajímavém prostoru nově zrekonstruované galerie Kobka 17 na Smíchovské náplavce. Vznikla kolekce, ve které studenti přistoupili k jednotlivým řemeslným technikám s respektem, ale současně využili odstupu a nadhledu moderního designéra ve vztahu k původní lidové tvorbě. Tu interpretovali vlastním jazykem, odklonili se od popisného zobrazování a svobodně komunikovali s divákem pomocí citlivě vytvořených stylizací. Jejich plakáty byly výtvarnou výpovědí o podstatě jednotlivých řemesel. Entuziasmus, se kterým studenti přistoupili k tématu, byl výjimečný. Vyhledávali informace, lidové ornamenty ručně překreslovali nebo vyrývali, sami kontaktovali řemeslné mistry a konzultovali s nimi vybrané motivy. Ačkoliv o některých řemeslných technikách slyšeli poprvé, na konci semestru již používali termíny jako činovať, vahan či vrapení s naprostou samozřejmostí. I kdyby se podařilo zažehnout jiskru zájmu o zanikající česká řemesla jen u těchto 16ti mladých lidí, tak to jistě stálo za to.

Výsadba košíkářských vrb

květen, 2021, Dubeč

První ze série videí, jejichž koncept jsme začali připravovat v zimě, kdy jsme v důsledku epidemických opatření nemohli pracovat v terénu. Pro pana košíkáře Petra Krále jsme pomáhali sehnat dobrovolníky, kteří by mu pomohli vysázet unikátní vrbovnu v Dubči. Samozřejmě jsme přijeli i sázet a natočili jsme reportáž. Z nového projektu máme velkou radost a s hrdostí se o něj s Vámi dělíme.

Krásná práce

5. - 27. listopadu, 2020, Praha Galerie 1

Druhý ročník přehlídky Krásná práce se měl uskutečnit během listopadu 2020 v Galerii 1. Těsně před zahájením, v době, kdy už jsme téměř začínali instalovat, vydala vláda nařízení spojená s epidemickou situací a mezi ně patřilo i uzavření výstavních prostor. Nová kolekce lidového a uměleckého řemesla vznikala celý uplynulý rok. Chtěli jsme v ní opět představit zajímavé techniky a vzory z celé České republiky, ale také jsme iniciovali reedici objektů významných výtvarníků 20. století, kteří již v minulosti začali používat prvky lidového umění v novém významu. Vyvážené propojení tradice a inovace měl na výstavě předvést i nový projekt Inkognito, jehož příprava nám přináší nesmírnou radost. Oslovili jsme špičkové designéry, kteří souhlasili s tím, že pro řemeslníky vytvoří návrh nového typu výrobku a současně se vzdají svého jména, což činí jako gesto na podporu českého řemesla. Podpořit samotné řemeslníky jsme chtěli nejen vystavením, ale také nabízením jejich výrobků k prodeji, protože právě oni byli jedni z nejvíce postižených koronavirovou krizí.

Přehlídka Krásná práce se tedy koncem loňského roku nekonala. Ale my se nevzdáváme. Otevírat téma tradičních řemesel a jejich významu pro náš současný život se kontinuálně snažíme alespoň na sociálních sítích a v médiích. Víme, že nejsme jediní, koho tato opatření zasáhla, a pevně věříme, že připravenou výstavu i s bohatým doprovodným programem představíme veřejnosti v listopadu 2021, opět v Galerii 1.

Krásná práce

8. - 21. listopadu, 2019, Praha Galerie 1

Ve listopadu 2019 proběhl v centru Prahy v Galerii 1 první ročník akce věnované živým lidovým řemeslům a jejich tvůrcům. Návštěvníci se mohli seznámit s řemeslnými technikami, které nemají jinde ve světě obdobu. Prohlédli si například opasky vyšité pavím perem, které symbolizují mužskou sílu, keramiku vyrobenou prehistorickou technikou zakuřování nebo ukázky výšivky rybí šupinou. Na workshopech si zájemci mohli vyrobit hračku ze dřeva nebo sami navléknout vánoční ozdobu z foukaných skleněných perel. Součástí akce byl program pro školy, přednášky, tvůrčí dílny pro děti i dospělé a promítání dokumentárních filmů.